7 januari 2011

Svenska värderingar - finns dom?


Tidigare idag sände P1 Morgon ett reportage om Sverigedemokraternas kritik av den moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi. Enligt ledande Sverigedemokrater är Waberi inte svensk eftersom han inte har svenska värderingar.

P1 Morgon har efter reportaget fått kritik för att ha frågat Waberi om han har svenska värderingar. Det är en relevant kritik som jag till fullo instämmer i. Journalister bör vara mycket försiktiga med att okritiskt överta ett politiskt laddat språkbruk. ”Svenska värderingar” hör hemma i samma fack som ”utanförskap”, ”stupstock” och ”könsmaktsordning”, det vill säga politiskt färgade verklighetsbeskrivningar.

Men det gäller att inte slänga ut barnet med badvattnet. Ulf Bjereld, vars kritik mot radioreportaget jag till fullo instämmer i, skriver även på sin blogg att svenska värderingar är ett ”märkligt begrepp” och att värderingar är ”individuella och inte knutna till en specifik nationalitet”. På Twitter har jag sett många uttrycka ungefär samma åsikter.

Visst är värderingar individuella. Det är förmodligen omöjligt att hitta två individer som har en identisk uppsättning värderingar. Lika sällsynt är det att värderingar är unika för en viss kultur eller etnisk grupp. De idéer som kommer till uttryck i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter har exempelvis motsvarigheter i samtliga världsreligioner.

Ändå menar jag att det är relevant att tala om nationella värderingar. För det första visar den empiriska forskningen att det finns ett starkt samband mellan kultur och specifika värdeuppsättningar. De globala skillnaderna vad gäller synen på grundläggande frågor i livet (arbete, familj, religion) är stora, relativt stabila över tid och förklaras i hög utsträckning av religion och nationell kultur.

För det andra är ”svenska värderingar” något annat än en empirisk generalisering. Alla i Sverige utbredda värderingar är inte svenska värderingar. För att en värdering ska vara svensk krävs att det finns en diskurs där den specifika värderingen knyts ihop med en idé om svenskhet (enligt samma logik som att det finns normer kring manligt och kvinnligt, som åtminstone delvis är frikopplade från hur gruppen män och gruppen kvinnor faktiskt agerar).

Jag har skrivit en del om det här i min avhandling. Där lyfter jag fram ett antal värderingar som jag påstår är svenska i den meningen att de föreställs som svenska. När makthavare, opinionsbildare och journalister beskriver något som svenskt tillräckligt ofta är det också i någon mening relevant att betrakta detta som svenskt (detta är vad som brukar avses när forskare säger att de studerar ”den sociala konstruktionen” av diverse fenomen). Listan är inte heltäckande men de viktigaste svenska värderingarna enligt mig är (utan rangordning):

 1. Individualiserad jämlikhet
 2. Jämställdhet
 3. Sexuell frigjordhet
 4. Låg religiositet
 5. Anti-nationalism (/anti-patriotism/anti-rasism).
När jag påstår att sexuell frigjordhet är en svensk värdering betyder inte det att jag påstår att svenskar verkligen är mer sexuellt frigjorda än andra grupper. Däremot påstår jag att svenskar, av sig själva och av andra, föreställs vara mer sexuellt frigjorda på samma sätt som de föreställs vara mer jämlika, mer jämställda, mindre religiösa och mindre nationalistiska än andra folk. 

Det är sällan någon refererar explicit till något som en typiskt svensk värdering. Ofta är det istället mellan raderna man får läsa in svenskhetsnormen: i implicita antaganden om att alla förväntas dela en viss värdering eller i framställandet av motsatta värderingar som främmande för en svensk kontext.

Föreställningen om svenska värderingar går långt utanför Sverigedemokraternas räckvidd. Negligerar man den betydelse som dessa förställningar har innebär det samtidigt att man missar ett av de allra mest framträdande hinder som många invandrare till Sverige möter. Den invandrare som tycker att kollektivet bör vara överordnat individen, att män och kvinnor har olika livsuppgifter, att familjens heder är avhängig dotterns sexualitet och att religionen bör begränsa politiken upplever nog ”svenska värderingar” som något både reellt och begränsande. Ingenstans hittar han eller hon en offentlig arena där det är legitimt att uttrycka dessa åsikter. 

Frågan är vilken myt som är farligast: föreställningen att vissa värderingar faktiskt är svenska, eller föreställningen att det inte finns svenska värderingar?

14 kommentarer:

 1. Väldigt intressant!

  SvaraRadera
 2. "De idéer som kommer till uttryck i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter har exempelvis motsvarigheter i samtliga världsreligioner."

  Kan du påvisa empiriskt stöd för denna generaliserande beskrivning?

  Vanligtvis brukar väl just FNs deklaration om MR kritiseras för att vara västerländskt etnocentrisk - och det speciellt av religiösa företrädare.

  I övrigt bra inlägg.

  KRITISK

  SvaraRadera
 3. Andreas: Bra med problematiserande inställning här. För mig framstår dock de värderingar du nämner inte som mer svenska än norska, danska eller finska. Och, även på andra hållet, alla utom anti-nationalism är ungefär motsatsen till hur jag fostrades - i en s k kärnsvensk familj.

  De värderingar du nämner är snarare (menar jag) områden där svenskar rent empiriskt sedan ca 1970 haft en position nära ena polen på en skala: mycket jämställdhet, lite nationalism, mycket jämlikhet, mycket frigjordhet, lite religion. Att begrepp som jämlikhet skulle vara svenska eller ens att jämlikhet och sexuell frigjordhet spelar i samma division är dock mig främmande.

  Det svenska nationsbygget har präglats mer av jämlikhet än det danska eftersom vi inte hade feodalism i Sverige (där liknar vi Norge). Svensk jämställdhet bottnar i kvinnans starka ställning historiskt (också en icke-feodal rest). I alla nationsbyggen byggs kollektiva föreställningar in, som måste ha en klangbotten i de samhällen som nationen växer fram ur.

  Vad som empiriskt kan slås fast är att Sverige värderar individuell autonomi och är mindre traditionshyllande och nationalistiska än nästan alla andra befolkningar. Om det är en "värdering" är jag väl mer tveksam till. Snarare en slags mentalitet som reproduceras genom att upprepas, byggas in i vår kultur och hyllas i vårt samhälle.

  PS
  Är f ö inte jämlikhet en fransk värdering? (Jfr 1789) detta Europas kanske hårdaste klass-samhälle? :-)
  DS

  VS

  SvaraRadera
 4. Anonym: se till exempel förarbetet bakom antagandet av FN-deklarationen där rpresentanter från alla världsreligioner deltog. Som jag har förstått det är det mycket en efterhandskonstruktion att västmakterna skulle ha dikterat innehållet.

  Marie: som sagt, poängen var inte att fastslå vissa värdens nationella tillhörighet.

  Vad jag vill ha sagt är istället att det i Sverige finns utbredda föreställningar om vilka värderingar som hör hemma här och vilka som är oss främmande. Sverigedemokraterna säger detta explicit, men så även ledande företrädare för andra partier (Mona Sahlin har talat om behovet av att "tvinga in" svenska värderingar hos invandrarna, Moderaterna har föreslagit värderingskontrakt där bl a Schlingmann lyfte fram jämställdhet och arbetslinje som typiskt svenska värderingar, den borgerliga regeringen har tillsatt en utredning - Erik Amnås - gällande vilka värden som ska ingå i en samhällskunskapskurs för invandrare).

  Att innehållet i denna svenskhetsdiskurs på många punkter liknar hur man i Norge och Danmark (och Nederländerna, Belgien, Kanada, Australien, Tyskland, Storbritannien)
  beskriver den nationella identiteten hänger förstås logiskt samman med att varken Geert Wilders eller Jimmie Åkesson har något problem med invandrare från Kanada eller Australien. Det är gentemot muslimer/araber/pakistanier/somalier/turkar/afrikaner/asiater som de svenska/norska/västeuropeiska värderingarna hålls upp som en gränsmarkör.

  Att svenskar skulle vara mindre nationalistiska än nästan alla andra befolkningar håller jag inte med om. Ser man till exempelvis European Value Survey hamnar Sverige nära genomsnittet gällande hur mycket befolkningen känner tillhörighet och stolthet över sin nation.
  Att jämföra nationella diskursers grader av exkludering på basis av kvalitativa studier är förstås mer vanskligt, men jag har hittills inte sett något övertygande argument för att de värderingskriterier som används för att rama in svenskheten skulle vara mindre exkluderande än de som används för att rama in andra nationella identiteter i vår tid (t ex språk).

  SvaraRadera
 5. Andreas: Sist först. Mikael Hjerm har visat att svensk nationalism är politisk snarare än traditionellt nationalistisk (historiska stordåd och litterära hjältar t ex). det var vad jag syftade på.

  Men jag tror du talar om ngt annat än "svenska värderingar". Du beskriver en nationell diskurs som handlar om vilka värden och vilka politiska ståndpunkter som definierar ett "vi" i relation till ett "dom". Vad man fyller den lådan med är, som du ju förstås vet, inte en fråga om vad som är "svenskt" utan vad som är diskursivt möjligt att säga/inte säga.

  Jag för min del vill inte delta i en diskussion vars teoretiska antagande är att det finns "svenska värderingar" (och då inte i meningen "värderingar som är frekvent förekommande bland svenska medborgare", för det är ju bara en empirisk fråga). För mig implicerar det en människosyn som jag inte delar.

  Men som sagt, saken är i stöpsleven nu. Kanske håller diskursen på att tänjas och förändras. Den som lever får se!

  VS

  SvaraRadera
 6. Jag känner till Hjerms forskning men är dels kritisk till den distinktion han utgår ifrån (se kapitel fyra i min avhandling för utförlig argumentation), dels ifrågasättande gällande vilka slutsatser som kan dras. En nationalism som hyllar historiska hjältekonungar är för mig inte mer nationalistisk än en nationalism som hyllar politiska omständigheter i nutid (t ex jämställdhetspolitik).

  Jag är med på vad du menar med nationell diskurs vs nationella värderingar. I ett annat (akademiskt) sammanhang hade jag kanske inte valt att rubricera det här resonemanget som "svenska värderingar". Men nu var utgångspunkten debatten om SD och Waberi och då kändes det rimligt att spinna vidare på den terminologin.

  Till sist: jag tror att du även inom Sverigedemokraterna får leta ganska länge för att hitta någon som hävdar att vissa värderingar "är" svenska, på det sätt som du polemiserar mot.

  SvaraRadera
 7. "ett antal värderingar som jag påstår är svenska i den meningen att de föreställs som svenska"

  Min fråga: Är t ex "frihet" en "amerikansk värdering" per definition, eftersom den benämns som sådan i politisk retorik?

  SvaraRadera
 8. Andreas: Kanske är vår diskussion ett typsikt exempel på "svenska värderingar"? :-)

  Jag delar din uppfattning om förekomsten av antagandet inom SD. (Men det har ingen betydelse för mitt argument.)

  VS

  SvaraRadera
 9. Dudesicle: nej. Jag talar inte om att värderingar har en nationalitet, jag talar om samhällsdiskurser som säger att vissa värderingar är svenska (att jämföra med hur vissa egenskaper anses vara feminina eller maskulina). Jämställdhet "är" svenskt på ungefär samma sätt som rosa "är" feminint.

  SvaraRadera
 10. Svensk mentalitet, kultur, därmed värderingar, skiljer sig i någon mån från norska, danska och finska, naturligtvis i någon mån från latinska och verkligen från Saudiska. Detta hårklyveri som nu tagit fart inom sam-forskningen efter P1-inslaget är så pre-Balkankrigets 90-tal.
  Lika säkert som att värderingar skiljer, i större eller mindre mån mellan länder, lika svårt kan det naturligtvis vara att få ner detta på papper och bevisa i diagram och tabeller för den stackare till statsvetare som anser att det återstår att bevisa att värderingar skiljer mellan Sverige och Saudiarabien. Icke desto mindre har mycket goda försök gjorts, tex Rokeach.
  http://www.henrikoscarsson.com/2009/06/manskliga-varderingar-1.html

  Antagligen kommer strax "stark kritik" att bryta ut mot Rokeach m fl här och alla statsvetare kan åter tryggt återgå till förvissningen om att Saudierna minsann inte på något grundläggande vis har ett värderingssystem som skiljer sig från Sveriges.

  För att ta loven av den begåvade kritiken kan jag direkt meddela att det värderingsmässigt naturligtvis skiljer i värderingar inom respektive kultursfär, mellan individer, kön och utbildning, etc; vilket dock inte kommer att innebära att tal om mentalitets, kultur och värderingsskillnader mellan länder och regioner är illegetimt.

  SvaraRadera
 11. Skönt att se att statsvetare (Heinö) kan positionera sig på ett rimligt sätt, grundat i vetenskap, och oberoende av SD.

  Men jag känner viss oro för hur andra resonerar:
  Vänstra stranden t.ex. ger prioritet åt den egna subjektivistiska människosynen, och låta den styra vilka teorier som kan vara giltiga, och vilka intellektuella diskussioner som får föras. Att tillåta att ideologin styr vetenskapen på detta ohämmade sätt är problematiskt. Dessutom så är ju "människosyn" än mer problematiskt och komplext som begrepp jämfört med "svenska värderingar".
  Bjereld verkar ointresserad av det vetenskapliga innehållet i diskussionen, intresset ligger istället i att ta ställning mot SD i varje enskild fråga, utifrån politiska och ideologiska bevelveksegrunder. Men om man alltid tar ställning mot SD så låter man ju SD styra även den egna ontologin, ideologin, politiken, den egna positionen blir inte självständig och välreflekterad, utan en anti-SD position ....

  SvaraRadera
 12. "Enligt ledande Sverigedemokrater är Waberi inte svensk eftersom han inte har svenska värderingar."

  Mer korrekt: enligt en ledande sverigedemokrat är Waberi inte svensk eftersom han gett uttryck för anmärkningsvärda islamistiskt färgade ståndpunkter. Och det råder ju ingen tvekan om att det han sagt går på tvärs med vad etablissemanget brukar lyfta fram som "svenska värderingar". Dessa används sedan flitigt som ett slagträ i debatten mot inte minst SD, men när det gäller islamister (eller "praktiserande muslimer" som Waberi vill kalla det) så blir det tydligen problematiskt... Rätt förvirrad och konstig debatt, det här. Ingen ifrågasätter alltså att det finns svenska värderingar och SD anser, föga förvånande, att invandrade islamister (vars agenda går på tvärs med de svenska värderingarna) inte är svenskar. Där lär de ligga väl i linje med vad folket tycker. Är det något som det svenska folket är skeptiskt till vid undersökningar så är det ju islam:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=888087

  SvaraRadera
 13. Jimmie Åkesson ÄGER Lars Ohly:

  http://www.youtube.com/watch?v=1WlvGxYNckI

  SvaraRadera
 14. Inom svensk rågblond frikyrklighet är det vanligt med värderingar att mannen står över kvinnan,det är rätt att slå barn,homosexuallitet är en styggelse liksom fri sexuallitet.Är dom rågblonda frikyrkliga inte svenska då?

  SvaraRadera